Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

9081 6da1 420
Reposted fromnightmarish nightmarish viastonerr stonerr
7418 22c2 420
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viastonerr stonerr
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viastonerr stonerr
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

December 30 2017

Reposted fromshitty shitty viastonerr stonerr
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
7380 272e 420
Reposted fromu-dit u-dit viastonerr stonerr
9657 367e 420
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viasatyra satyra
5216 bb43 420
Reposted fromdivi divi viatwice twice

December 03 2017

3730 a165 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaparadiso paradiso
4199 9340 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaparadiso paradiso
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viastonerr stonerr
1026 8968 420
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
5211 37f3 420
Reposted fromantichris antichris viastonerr stonerr
1247 2d00
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viasatyra satyra

November 14 2017

October 15 2017

7794 b883 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viastonerr stonerr
3180 7e10 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viastonerr stonerr

July 25 2017

6257 b6f2 420

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr

March 15 2017

5547 6282 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl