Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja

"I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. 
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. 
Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. 
Są nieuchwytne."


— Adam Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie

May 28 2015

5936 de85 420
Reposted fromlafuene lafuene viaafrocostamgowno afrocostamgowno

May 25 2015

4160 1e8c 420
2358 6bdc 420
Reposted fromkaraibski karaibski viadoubleespresso doubleespresso

May 23 2015

Reposted fromlifeless lifeless viatwice twice
2478 dd05 420

May 10 2015

8283 574b 420

May 06 2015

8079 ca35 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatwice twice

May 04 2015

Reposted fromciarka ciarka vianienasycenie nienasycenie

April 12 2015

6596 777b 420
9141 24bc 420
Reposted fromtwice twice
7630 dbaf 420
Reposted fromtransparents transparents viatwice twice
6639 edb1 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

April 07 2015

7939 91c0 420

April 06 2015

4072 a539 420
8824 6bd2 420
Reposted fromkaiee kaiee viasosna sosna

April 05 2015

2429 ab74 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viasatyra satyra

March 28 2015

5213 b387 420
Reposted fromtwice twice
Reposted fromvolldost volldost viaparadiso paradiso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl